wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Sprawy Gminy » DZISIAJ: kolejna sesja rady miejskiej.

DZISIAJ: kolejna sesja rady miejskiej.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym odbędzie się kolejna sesja rady miejskiej. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr XXIV/2020.
  4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

5.2 zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

5.3 zmiany uchwały Nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

5.4 przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kuźnia Raciborska.

5.5 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska,

5.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Jankowice i Rudy.

5.7 wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków.

5.8 zmiany uchwały nr XVI/143/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

  1. Wnioski.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  3. Zakończenie.

Redakcja