piątek , 24 maj 2024
Home » Aktualności » Chroń gospodarstwo przed wirusem ptasiej grypy.

Chroń gospodarstwo przed wirusem ptasiej grypy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o nowych ogniskach wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) a także potwierdzonych przypadkach tej jednostki chorobowej u ptaków dzikich na terenie Polski w styczniu 2020 r.

Przypomina także o obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722) wprowadzającym zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, a także z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na naszym terenie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności:

– zakazuje się pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

– zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

– nakazuje się utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

– należy zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

– nakazuje się utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

– paszę dla ptaków należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

– karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli powinno odbywać się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

– nakazuje się wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

– osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób są zobowiązane do stosowania odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym

– nakazuje się stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

– nakazuje się oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

 – osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, powinny powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

– należy przeprowadzać codziennie przegląd stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Ponadto przypomina się że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków:

– zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;

– spadek dziennej produkcji jaj;

– spadek przyjęcia paszy lub wody;

– objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.

Co to jest ptasia grypa?

– to bardzo zaraźliwa choroba wirusowa atakująca wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych (największe straty w hodowlach kur i indyków).

Wirus może przeżyć w środowisku kurnika do 5 tygodni, w mięsie drobiowym nawet 30 dni, dezaktywuje go obróbka termiczna. Wirus jest wrażliwy na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

Najczęstszym źródłem zakażenia są ptaki wolno żyjące będące bezobjawowymi nosicielami, a w szczególności migrujące ptaki wodne. Wirus wydalany jest do środowiska w dużych ilościach z kałem oraz w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt bezpośredni (kontakt z dzikimi ptakami) oraz pośrednio poprzez zanieczyszczone pasze, środowisko, sprzęt, środki transportu i ludzi.

Jakie są objawy choroby u ptaków domowych?

– apatia, objawy nerwowe;

– u drobiu nieśnego – gwałtowny spadek nieśności, miękkie skorupy jaj;

– zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;

– silne łzawienie i kichanie, duszność;

– biegunka;

– zwiększona śmiertelność – może dochodzić nawet do 100% stada.

Jak zabezpieczyć się przed grypą ptaków?

Należy zwrócić szczególną uwagę na podniesienie poziomu zabezpieczenia epizootycznego oraz przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwie:

– zabezpieczyć obiekty inwentarskie przed dostępem dzikiego ptactwa tak aby nie miało ono kontaktu z ptakami domowymi oraz paszą;

– zabezpieczyć karmidła i poidła przez zanieczyszczaniem ich przez ptaki wolno żyjące;

– zabezpieczyć wejścia do kurników matami dezynfekcyjnymi nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym;

– uniemożliwić wstęp osobom postronnym do pomieszczeń inwentarskich dla drobiu, w warunkach fermowych prowadzić rejestr wejść ludzi oraz wjazdów środków transportu;

– stosować jednorazową odzież ochronną podczas czynności wykonywanych na terenie kurnika;

– unikać odwiedzania miejsc w których występują skupiska ptaków – wizytowania innych ferm, kurników, gołębników, targowisk i wystaw drobiu;

– wszystkie zabiegi w zakresie dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu ptaków, paszy i UPPZ wykonywać z należytą starannością;

– myć ręce po każdym kontakcie z drobiem;

– produkty pochodzące od drobiu (mięso, jaja) spożywać po uprzedniej obróbce termicznej.

O każdym niepokojącym przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ptaków utrzymywanych w gospodarstwie lub zwiększonych upadków drobiu należy niezwłocznie powiadomić jedną z poniższych służb/instytucji:

  1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu
  2. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz,

Tel. 32/415 49 03; telefon alarmowy: 665 829 485

  1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
  2. Reymonta 8b, 47-400 Racibórz

tel. 32/412 06 02; telefon alarmowy: 604-284-392

  1. Najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt lub lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem.
  2. Właściwy terenowo Urząd Gminy lub Urząd Miasta.

Autor: Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Redakcja