piątek , 10 Lipiec 2020
Home » Aktualności » AKTUALIZACJA!!! Pomóżmy Rybnikowi i sobie by na Paruszowcu nie powstała nowa kopalnia i zakład przeróbczy węgla!!! Zagrożenie dla Rud jest olbrzymie.

AKTUALIZACJA!!! Pomóżmy Rybnikowi i sobie by na Paruszowcu nie powstała nowa kopalnia i zakład przeróbczy węgla!!! Zagrożenie dla Rud jest olbrzymie.

WAŻNE!!! Aktualizacja informacji w sprawie budowy kopalni i zakładu przeróbczego w Rybniku-Paruszowcu.

*** Czytaj:

*** https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,rdos-zapoznal-sie-z-uwagami-mieszkancow-przeslal-je-do-bapro,wia5-3266-41176.html

*** http://www.vanessa.fm/stanowcze-nie-dla-kopalni-na-paruszowcu/ 

Redakcja

……………………………………………..

Trwa procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża Paruszowiec w okolicach Rybnika przez spółkę Bapro. Miasto Rybnik, po zapoznaniu się z raportem oddziaływania na środowisko, jest przeciwne budowie zakładu, który zrujnuje przyrodę w regionie.  Nikogo nie musimy przekonywać do tego, że negatywny wpływ wydobycia w pierwszej kolejności dotyczy Rud.  Potwierdzają to również władze Rybnika.  Diagnoza ekspercka jest prosta i oczywista – Nowa kopalnia zniszczy park krajobrazowy również w Rudach!!!! Czy powinniśmy i możemy na to pozwolić? Naszym zdaniem NIE!!! Władze miasta Rybnik podejmują zdecydowane działania, by budowa nie doszła do skutku. Jednak bez masowego wsparci społecznego te działania urzędników mogą zakończyć się porażką. Stoimy na stanowisku, że również nasze lokalne społeczeństwo powinno zdecydowanie zaprotestować i wesprzeć działania rybnickich włodarzy i wzmocnić opór społeczny mieszkańców Rybnika i okolic. Szczegóły sprawy – poniżej.

– Po zapoznaniu się z raportem, najbardziej druzgocące dla mnie są kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza, które wzrośnie katastrofalnie. Zakładana emisja pyłu zawieszonego PM10 to 780 kg/rok zaś pyłu PM2,5 ok.78 kg/rok pyłu PM 2,5. Nie wyobrażam sobie, że zanieczyszczenie miasta może jeszcze wzrosnąć – komentuje prezydent Piotr Kuczera. – Kopalnia ma być zakładem przeróbczym ze składowiskiem wagonów i samochodów ciężarowych. Raport nie zawiera informacji o zagospodarowaniu odpadów wydobywczych, których wydobycie ma wynosić 4,5 tys. ton dziennie, nie wyobrażam sobie składowania tego typu odpadów na terenie Rybnika. Oddziaływanie kopalni będzie też zagrażało funkcjonowaniu dużych, istniejących firm w dzielnicy Paruszowiec. Kolejnym elementem jest dewastacja lasów w obszarze Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych oraz w obszarze trenów rekreacyjnych na terenie dzielnicy Paruszowiec. Ta inwestycja zmieni układ stosunków wodnych w mieście, rzek, potoków, stawów. Zachęcam wszystkich mieszkańców, szczególnie tych, którzy znajdują się w obszarze działania planowanej kopalni do zgłaszania uwag do tego raportu, tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zatrzymać ten proces – alarmuje prezydent.

– Działając w interesie mieszkańców miasta Rybnik, podzielając ich obawy, w duchu solidarności – jak czytamy w treści uchwały – również radni Rybnika zdecydowali sprzeciwić się przedsięwzięciu polegającemu na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” na terenie gminy Rybnik. – Od lat 90., kiedy odstąpiono od eksploatacji węgla pod wskazanymi wyżej dzielnicami, nowe budynki nie wymagały zabezpieczenia przed negatywnymi wpływami eksploatacji górniczej. W wyniku planowanych szkód górniczych nieruchomości stracą znacznie na wartości, a spodziewane osiadania i odkształcenia terenu, mając na uwadze bliskość rzeki Rudy, wpłyną negatywnie na eksploatację urządzeń infrastruktury technicznej takiej jak: drogi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, sieć gazowa, elektryczna i telekomunikacyjna, stwarzając liczne kłopoty Rybnikowi, jak również właścicielom sieci uzbrojenia. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że teren wzdłuż rzeki Rudy, na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest oznaczony jako teren zalewowy, a największe osiadania znajdują się także na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – przestrzegają radni.

W wyniku eksploatacji górniczej mogą zostać znacznie naruszone stosunki wodne na tym obszarze. Działalność górnicza powoduje powstawanie ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych. To przede wszystkim wody dołowe zawierające ogromny ładunek soli bardzo negatywnie wpływają na jakość wód potoków, rzek i zbiorników przez nie zasilanych, a co za tym idzie – na życie biologiczne i wartość rekreacyjną wód.

Spółka Bapro planująca budowę kopalni w Rybniku, aktualnie ubiega się o uzyskanie koncesji na wydobycie „złoża Paruszowiec”. Po przeanalizowaniu formalnych możliwości miasto podjęło decyzję o wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na terenach, na których miałby powstać zakład górniczy. Spółka planuje budowę na obszarze między ulicami Golejowską i Ekonomiczną, to teren na styku dwóch dzielnic Wielopola i Rybnickiej Kuźni.

*** Miasto Rybnik nie ma zamiaru poddać się planom spółki Bapro. Podjęła w tym kierunku zdecydowane działania. Czy i na ile one pomogą czas pokaże?

Mianowicie – Miasto Rybnik planuje zmienić plan zagospodarowania dla terenów gdzie miała by powstać “kopalnia Paruszowiec”, tak by nie było tam możliwości na budowę zakładu wydobywczego.

– Celem sporządzenia projektu planu miejscowego, o którym mowa będzie przede wszystkim wprowadzenie zakazu lokalizowania na tych terenach obiektów zakładu górniczego – mówi Piotr Kuczera prezydent Miasta Rybnika – Uchwalenie zmian w planie to jednak proces, który trwa około 9 miesięcy, dlatego trudno mi w tym momencie powiedzieć czy nasze działanie okaże się skuteczne, to będzie walka z czasem. Mam jednak nadzieję, że procedura w RDOŚ będzie trwała na tyle długo, że uzyskamy potrzebny nam czas na uchwalenie zmian – dodaje prezydent Kuczera.

– Zarówno przedstawiciele władz miasta, jak i mieszkańcy, przyjęli jednoznaczne stanowisko przeciwko powstaniu tej inwestycji na terenie Rybnika. Prezydent podejmuje szereg działań mających na celu zablokowanie planów spółki. Po przeanalizowaniu formalnych możliwości miasto podjęło decyzję o wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na terenach, na których miałaby powstać zakład górniczy. Spółka planuje budowę na obszarze między ulicami Golejowską i Ekonomiczną, to teren na styku dwóch dzielnic Wielopola i Rybnickiej Kuźni – informuje Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta w Rybniku.

Miejska Pracownia Urbanistyczna już rozpoczęła prace nad zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze, na którym spółka Bapro planuje budowę zakładu górniczego.

Czy wszystkie podjęte działania pomogą w tym, że kopalnia i zakład przeróbczy nie powstaną? Oczywiście czas pokaże. Jedno jest pewne – to my sami jako społeczeństwo Rud i okolic, oraz mieszkańcy Rybnika i jego okolic sprawę musimy wziąć w własne ręce. Prosimy wszystkich o szerokie wsparcie naszych działań w tej sprawie.

Redakcja