poniedziałek , 15 kwiecień 2024
Home » Aktualności » W 1 rocznicę śmierci wspominamy osobę księdza biskupa seniora Gerarda Kusza.

W 1 rocznicę śmierci wspominamy osobę księdza biskupa seniora Gerarda Kusza.

W rocznicę śmierci ks. biskupa Gerarda Kusza wspominamy dzisiaj osobę zmarłego duchownego.

15 marca 2021 r. ( w poniedziałek ) w wieku 81 lat, zmarł ks. biskup Gerard Kusz, biskup pomocniczy Diecezji Gliwickiej. Wcześniej był opolski biskupem pomocniczym.

Ks. bp Gerard Kusz urodził się 23 października 1939 w Dziergowicach. W latach 1953–1957 kształcił się w Męskiej Szkole Ogólnokształcącej im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, uzyskując świadectwo dojrzałości. W latach 1957–1962 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 24 czerwca 1962 w katedrze Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu biskup Franciszek Jop, delegat Prymasa Polski z uprawnieniami biskupa rezydencjalnego w Opolu. W 1974 rozpoczął studia specjalistyczne w zakresie katechetyki i pedagogiki w Instytucie Pastoralnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1976 uzyskał magisterium-licencjat, a w 1978 doktorat z teologii na podstawie dysertacji Koncepcja katechezy biblijnej według Bruno Drehera. Specjalizację pogłębiał w 1978 w Instytucie Katechetycznym w Monachium.

W latach 1962–1964 pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach, następnie w latach 1964–1973 w parafii katedralnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 1973–1974 był notariuszem kurii diecezjalnej. W latach 1980–1985 pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora nauki religii, a w latach 1980–1990 kościelnego cenzora książek religijnych. Od 1982 do 1985 był sekretarzem rady kapłańskiej i kolegium konsultorów.

8 lipca 1985 został prekonizowany bisku­pem pomocniczym diecezji opolskiej ze stolicą tytularną Tagarbala. Święcenia biskupie otrzymał 15 sierpnia 1985 w katedrze Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Jak opolski biskup pomocniczy często odwiedzał Racibórz.

25 marca 1992 został mianowany biskupem pomocniczym nowo ustanowionej diecezji gliwickiej.

Niech spoczywa w pokoju!

Redakcja