wtorek , 16 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Wyłoniono Wykonawcę remontu drogi ul. Cysterska.

Wyłoniono Wykonawcę remontu drogi ul. Cysterska.

Informujemy naszych czytelników, że w piątek 17 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej podpisano umowę na remont ul. Cysterskiej w Rudach. Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. jest realizowane przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ostatecznie wyłoniony więc został wykonawca tej inwestycji.

*** Wykonawca prac:

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w:

42-283 Boronów

Częstochowska 14

*** Cena wybranej oferty:

brutto 2.978.035,75 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych 75/100).

*** Zakres prac do wykonania:

– dokumentacja techniczna,

– frezowanie istniej nawierzchni bitumicznej,

– rozbiórkę istniejącej podbudowy ,

– wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni,

– wymiana istniejących krawężników na nowe,

– umocnienie poboczy na całej długości drogi za wyjątkiem wjazdów i zjazdów na szerokość 0,65 m i grubość 10 cm destruktem (frezem) pozyskanym z frezowania   istniejącej nawierzchni;

– odtworzenie rowów przydrożnych w granicach pasa drogowego (w miejscach gdzie istniejąca szerokość pasa drogowego umożliwia ich lokalizację);

– odnowa oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze stanem istniejącym,

– regulacja istniejących wpustów drogowych,

– odwodnienie skrzyżowania dróg Powstańców i Sobieskiego,

– utwardzenie zjazdów o nawierzchni gruntowej destruktem na szerokość pasa drogowego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to: 20.11.2020 r.

Redakcja