czwartek , 11 lipiec 2024
Home » Aktualności » Rodzi się nowy budżet na 2020 r.

Rodzi się nowy budżet na 2020 r.

Późna Jesień i początek zimy dla radnych i Burmistrza zazwyczaj kojarzą się z pracami związanymi z przygotowaniem budżetu na zbliżający się nowy rok. Nie inaczej jest w tym roku. Prace nad projektem budżetu na 2020 r. rozpoczynają się z dniem 15 listopada. Taki jest wymóg ustawowy. Przypomnijmy, że ustawowym obowiązkiem Burmistrza jest, aby do dnia 15 listopada każdego roku przedłożyć radzie miejskiej projekt nowego budżetu gminy. W tym roku burmistrz oddał projekt budżetu do dyspozycji rady właśnie w tym terminie. Wcześniej projekt tego budżetu został również złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Taki jest ustawowy obowiązek. Zanim jednak projekt budżetu przyjął formę gotowego projektu, trzeba było w jego utworzenie włożyć niemało czasu i energii.

Ruszyła procedura

Od dnia złożenia projektu ruszyła procedura prowadząca do jego przyjęcia i uchwalenia.

W pierwszej kolejności nowy dokument otrzymali wszyscy radni, a głównie komisja budżetu rady miejskiej, która w głównej mierze jest odpowiedzialna za proces legislacyjny tej uchwały. Rozpoczęła się więc procedura analizy propozycji, oraz przedkładania propozycji zmian. Zakończy ją skierowanie dokumentu pod obrady plenarne naszego gminnego parlamentu.

Kiedy przyjęcie uchwały budżetowej?

Zgodnie z ustawowymi zapisami, uchwalenie nowego budżetu powinno nastąpić do końca danego roku. Nie jest to jednak warunek bezwzględny i konieczny. Bowiem, jeżeli istnieją szczególne i uzasadnione przyczyny, jego uchwalenie może nastąpić nawet w przyszłym roku.

Jeżeli do tego dnia budżet nie zostałby przyjęty, to dokumentem obowiązującym stał by się projekt budżetu przedłożony przez burmistrza.

W związku z tym, że przedłożenie budżetu nastąpiło stosunkowo niedawno, trudno jest już dzisiaj szczegółowo ustosunkowywać się do jego zapisów. Analiza taka jednak zostanie naszym czytelnikom przedstawiona niezwłocznie.     Redakcja