poniedziałek , 15 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Dzisiaj obradować będzie rada miejska.

Dzisiaj obradować będzie rada miejska.

obradyJeszcze przed długim weekendem majowym – już dzisiaj w czwartek 29.04.2021 r. obradować będzie sesja rady miejskiej. Jak to ostatnio bywa sesja przeprowadzona zostanie systemem internetowym – ze względu na obostrzenia Covid-19. Tradycyjnie obrady rozpoczynają się o godz. 14.30. Zapraszamy do śledzenia obrad. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr XXXI/2021 z dnia 25.03.2021.
  4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

5.2 zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

5.3 zmiany uchwały Nr XXIX/232/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,

5.4 zwolnienia przedsiębiorców z części opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoków alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

5.5 określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

5.6 określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2021,

5.7 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

5.8 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,

5.9 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,

5.10 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,

5.11 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,

5.12 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,

5.13 rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Przedszkola w Rudach,

5.14 rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu,

5.15 rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej,

5.16 rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana III Sobieskiego w Rudach,

5.17 rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.

  1. Przedłożenie Zarządzenia nr B.0050.115.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.
  2. Wnioski.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  4. Zakończenie sesji.

Redakcja