poniedziałek , 15 lipiec 2024
Home » Aktualności » DZISIAJ: Kolejna sesja rady miejskiej już dzisiaj.

DZISIAJ: Kolejna sesja rady miejskiej już dzisiaj.

W dniu dzisiejszym zbiera się Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej na kolejnej sesji Rady Miejskiej.  Termin: w dniu 26 listopada 2020, godz. 14:30. Sesja odbędzie się w sali ślubów USC oraz w miejscach przebywania radnych ( posiedzenie hybrydowe ). Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad.

*** Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr XXV/2020.
  4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

5.2 zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

5.3 podatku od środków transportowych

5.4 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XXV/204/2020 z dnia 29.10.2020r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska,

5.5 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XXV/205/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Jankowicach i Rudy,

5.6 ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

5.7 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5.8 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

5.9 Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

  1. Wnioski.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  3. Zakończenie.

Redakcja