wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Co kierowca wiedzieć powinien?

Co kierowca wiedzieć powinien?

Wielu z nas na codziennie prowadzi pojazdy, wyjeżdżając do pracy, szkoły, zakupy czy też na wypoczynek poza miejsce zamieszkania. Jeździmy szybko, ciągle się śpiesząc, dokładając do tego nie najlepszy stan naszych dróg i różny stan techniczny pojazdów o tragedię nie trudno. Niestety, chcąc nie chcąc czasami przychodzi nam uczestniczyć w wypadku drogowym – jako jego sprawca, lub poszkodowany. W takich sytuacjach dobrze wiedzieć co robić.  Każdy kierowca winien dostosować się do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

A przepisy mówią:

  1. kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,

3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,

4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

  1. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Poniżej przedstawiamy parę wskazówek i najczęstsze błędy popełniane przez pokrzywdzonych w wypadkach:

  1. Zaniechanie wezwania policji

Urazy powypadkowe często uaktywniają się  po czasie. Jeżeli nie zgłosimy wypadku czy kolizji odpowiednim organom mogą pojawić się w przyszłości wątpliwości, czy obrażenia ciała są skutkiem w/w zdarzenia. Ubezpieczalnie często w tak niejasnych sytuacjach odmawiają wypłaty odszkodowania, zgłaszając sprawę do Prokuratury o wyłudzenie

  1. Zaniechanie konsultacji lekarskiej

Urazy powstałe w trakcie wypadku powinny zostać niezwłocznie zdiagnozowane przez kompetentnego lekarza. Zwlekanie z wizytą u lekarza może mieć nie tylko negatywne konsekwencje dla Twojego zdrowia ale także może stanowić przyczynę odmowy wypłaty odszkodowania.

  1. Zaniechanie udziału w postępowaniu karnym

Osoba pokrzywdzona może działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W interesie pokrzywdzonego leży skorzystanie z tego prawa, osobiście lub przez pełnomocnika.

  1. Zwlekanie ze zgłoszeniem szkody

Nie należy zwlekać ze zgłoszeniem szkody do czasu zakończenia sprawy karnej lub zakończenia leczenia.

  1. Nieprecyzyjne formułowanie roszczeń w zgłoszeniu szkody

Zgłoszenie szkody powinno zawierać konkretne żądania w zakresie wysokości kwoty. Jeśli pokrzywdzony ograniczy się do ogólnikowego żądania i nie przedstawi odpowiednich dokumentów, zdaje się na dobrą wolę likwidatora szkody.

Miejmy nadzieję, że nigdy nikomu z nas te informacje nie będą potrzebna, ale pamiętać należy, że strzeżonego Pan Bóg strzeże. Wszystkim kierowcom życzymy bezpiecznej drogi.   A.D.