wtorek , 7 luty 2023
Home » Aktualności » To już dzisiaj: obradować będzie rada miejska.

To już dzisiaj: obradować będzie rada miejska.

obradyInformujemy, że zbliża się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Będzie to już XII Sesja a posiedzenie odbędzie się dzisiaj, tj. w dniu 24 października 2019, godz. 14:30 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej. Pr5ojekt porządku obrad przedstawiamy poniżej.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. uchwalenia “Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska”,
 6. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
 8. zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 9. zmiany uchwały Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
 10. ustalenia sposobu głosowania na ławników na kadencję 2020-2023,
 11. powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na ławników sądowych na kadencję 2020-2023,
 12. wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023,
 13. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego (dot. przebudowy dróg w Turzu i Siedliskach),
 14. wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
 15. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych,
 16. wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Rudy,
 17. wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kuźnia Raciborska.
 18. Wnioski.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 20. Zakończenie.

Redakcja