sobota , 31 Październik 2020
Home » Aktualności » Szkoły i przedszkola ruszyły! Co robić by koronawirus nas nie zdziesiątkował?

Szkoły i przedszkola ruszyły! Co robić by koronawirus nas nie zdziesiątkował?

1 września br. jest już za nami. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji dzieci, młodzież i pracownicy szkoły powrócili w mury szkoli by realizować zajęcia ,,oko w oko” z uczniem. Czy w dobie tak wysokiej aktywności koronawirusa powrót do szkół jest dobrą decyzją pokaże upływający czas? Dzisiaj możemy mieć tylko obawy i wątpliwości. Jednak doświadczenia innych krajów ( np. Niemiec, Izraela ) pokazują, że środowisko szkolne po powrocie dzieci do bezpośredniego nauczania stało się ,,dobrą pożywką” dla naszego wspólnego niewidzialnego wroga. Innymi słowy – liczba zachorowań wśród dzieci, nauczycieli i ich rodzin drastycznie wzrosła. Czy tak samo stanie się u nas? Odpowiedź na to pytanie padnie już niedługo, samo życie ją wykreuje.

Tymczasem każdy uczeń, ich rodziny, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły powinni zrobić wszystko, aby łatwo wirusowi nie otworać drzwi. Precyzyjniej mówiąc, by nie otworzyć swojego układu oddechowego i zabezpieczyć się przed możliwością zachorowania. Naszym zdaniem obrona każdego z nas powinna polegać na tym by nie pozwolić koronawirusowi wniknąć w nasz organizm, oraz by w przypadku kiedy już jesteśmy nosicielami wirusa podjąć takie działania by nie zarażać innych. Mechanizm wtedy jest oczywisty – leczenie i kwarantanna. Zanim jednak to nastąpi sami możemy sobie pomóc – na myśli mamy zachowanie w przestrzeniach publicznych bezpiecznych odległości od innych osób, noszenie masek i przyłbic ochronnych, noszenie rękawic ochronnych rąk, bardzo częste i dokładne mycie rąk mydłem oraz dezynfekcja środkami wirusobójczymi. Zachęcamy więc bardzo, by za wszelką cenę nie pchać się w ręce Sanepidu, lekarzy, szpitali, itd., oraz procedur. Póki nasze zdrowie mamy w swoich rękach róbmy wszystko, by tak było zawsze.

W związku z rozpoczęciem nauki bezpośredniej w szkołach i w przedszkolach poniżej przedstawiamy zalecenia i wskazówki do bezwzględnego stosowania przez uczniów, ich rodziny ale również nauczycieli pracowników placówek oświatowych.

Zachęcamy do ich bezwzględnego przestrzegania.

Redakcja

*** WYTYCZNE:

Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego  obowiązujące
od dnia 1 września 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej
im. Jana III Sobieskiego w Rudach

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. W trakcie dojeżdżania autobusem szkolnym obowiązują również ogólne zasady obowiązujące w środkach komunikacji zbiorowej (maseczki lub przyłbice).
 4. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie oraz rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 6. W miarę możliwości rodzice i opiekunowie proszeni są o ograniczenie przebywania w szkole do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Okres adaptacji uczniów klas pierwszych poprzez przyprowadzanie przez rodziców powinien być ograniczony do minimum.
 7. Rodzice uczniów są zobowiązani do podania wychowawcom klas aktualnych telefonów do kontaktu, pod którymi będą dostępni w czasie pobytu w szkole.
 8. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie zaprowadzony do gabinetu pielęgniarki lub innego odrębnego pomieszczenia zapewniającego izolację, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie zostaną powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
 9. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),  ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Przedmioty, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy znajdujący się w salach lekcyjnych oraz używane na lekcjach będą dezynfekowane w czasie przerw oraz po ich użyciu.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Sale lekcyjne będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę w czasie przerw międzylekcyjnych, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Przez cały okres przebywania dzieci w klasie włączone będą oczyszczacze powietrza z lampami UV (atestowane do pracy w szkole).
 • Uczniowie w klasach I-III będą mieli lekcje w jednej klasie (pomieszczeniu), zmieniać miejsce nauki będą jedynie ma lekcji informatyki i wychowania fizycznego. Klasy te będą dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 • Uczniowie w klasach IV-VIII będą zmieniali miejsce nauki zgodnie z planem lekcji. Miejsca, na których będą siedzieć uczniowie będą dezynfekowane na każdej przerwie przez personel sprzątający placówki.
 • Nauczyciele w klasach I-III będą mogli organizować przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Uczniowie będą często korzystali z boiska szkolnego oraz innych miejsc na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym szczególnie w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczane będą przez nauczycieli ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Uczniowie będą korzystali z szatni szkolnej tylko na czas pozostawienia ubrania wierzchniego i obuwia.
 • Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Przed wejściem do świetlicy uczeń jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Rodzice/opiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy nie powinni wchodzić do świetlicy, oczekując na odbiór dzieci na korytarzu szkolnym.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Biblioteka szkolna będzie dostępna w wyznaczonych godzinach, książki będzie można wypożyczać uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny.
 • Źródełko wody pitnej będzie dostępne tylko w wyznaczonych godzinach pod nadzorem nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Korzystanie ze źródełka będzie możliwe tylko poprzez napełnienie własnej butelki lub innego pojemnika.
 • Na stołówce szkolnej uczniowie będą zajmowali stałe miejsca, na zjedzenia obiadu będą wyznaczone dwie przerwy, w razie potrzeby zostaną wydłużone, by umożliwić zjedzenie posiłku z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
 • Personel stołówki z pomocą personelu sprzątającego będzie dezynfekował miejsca, przy których spożywali obiad uczniowie, po każdej grupie uczniów.