czwartek , 21 Czerwiec 2018
Home » Aktualności » WAŻNE!!! Od 1 sierpnia br. po paszport do Raciborza!!!

WAŻNE!!! Od 1 sierpnia br. po paszport do Raciborza!!!

Dotarła do nas dobra i ważna informacja ze strony  Wojewody Śląskiego. Mianowicie już od 1 sierpnia br. w Raciborzu ma zacząć działać biuro paszportowe przy ul. Batorego ( pomieszczenie przy Sanepidzie ). Biuro będzie działało w pełnym zakresie usług ( wniosek i odbiór dokumentu ) i to przez cały tydzień, a nie – jak wcześniej planowano – przez 2-3 dni. Obecnie kończy się remont pomieszczeń gdzie wkrótce będzie można załatwić sprawy paszportowe. Biura paszportowe podlegają wojewodom. Powyższe jest spełnieniem wielu interwencji obywatelskiej.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O WYDANIE PASZPORTU I PASZPORTU TYMCZASOWEGO:

PRZEZ OSOBĘ PEŁNOLETNIĄ:

– wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego;

W pkt 8 wniosku paszportowego należy wpisać numer PESEL osoby ubiegającej się o paszport. Obywatel polski zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadający numeru PESEL, w celu nadania numeru PESEL, do wniosku o wydanie paszportu dołącza wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL oraz przedstawia odpis zupełny polskiego aktu urodzenia lub/i odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa.”

– dowód uiszczenia opłaty;

W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty, np. ważną legitymację szkolną, studencką, emeryta, rencisty, kombatanta, orzeczenie o niepełnosprawności, Kartę Dużej Rodziny;

– kolorowa fotografia spełniająca następujące wymagania:

  – wymiary 35 × 45mm,

  – wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,

  – odwzorowująca naturalny kolor skóry,

  – mająca dobrą ostrość,

  – pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

  – fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

– odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

DLA MAŁOLETNIEGO DO 18 ROKU ŻYCIA:

– wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego;

W pkt 8 wniosku paszportowego należy wpisać numer PESEL osoby ubiegającej się o paszport. Obywatel polski zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadający numeru PESEL, w celu nadania numeru PESEL, do wniosku o wydanie paszportu dołącza wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL oraz przedstawia odpis zupełny polskiego aktu urodzenia lub/i odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa.”

– dowód uiszczenia opłaty;

W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty, np. ważną legitymację szkolną, studencką, orzeczenie o niepełnosprawności, Kartę Dużej Rodziny;

– kolorowa fotografia spełniająca następujące wymagania:

  – wymiary 35 × 45mm,

  – wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,

  – odwzorowująca naturalny kolor skóry,

  – mająca dobrą ostrość,

  – pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

  – fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

– w przypadku gdy uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego jest tylko jeden z rodziców – dokumenty potwierdzające to prawo, takie jak odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica, orzeczenie sądu w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej;

– pisemna zgoda obojga rodziców na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz – rodzice przedkładają do wglądu ważne dokumenty paszportowe lub dowody osobiste;

– w przypadku, gdy wniosek składa jeden z rodziców – pisemna zgoda drugiego z rodziców na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza albo orzeczenie sądu rodzinnego zastępujące zgodę drugiego z rodziców.

WYJĄTKI DOT. FOTOGRAFII:

  1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię, przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.

W tym przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 lat) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat), z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.

  1. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię, przedstawiającą ją w nakryciu, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

W tym przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba ze względu na stan zdrowia może złożyć kolorową fotografię spełniającą wymagania:

  – wymiary 35 × 45mm,

  – wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,

  – odwzorowująca naturalny kolor skóry,

  – mająca dobrą ostrość,

  – pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

  – fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej;

W tym przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 lat) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat).

  1. Dla dziecka do 5 roku życia można złożyć kolorową fotografię spełniającą wymagania:

  – wymiary 35 × 45mm,

  – wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,

  – odwzorowująca naturalny kolor skóry,

  – mająca dobrą ostrość,

  – pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

  – fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej;

UWAGA:

Jeżeli osoba ubiega się o wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, tzn. gdy jej dotychczasowy paszport jest jeszcze ważny, wówczas przy składaniu wniosku paszportowego zobowiązana jest przedstawić do wglądu dotychczasowy paszport.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący postępowanie organ paszportowy, w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz prawidłowego załatwienia sprawy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Redakcja