czwartek , 25 Kwiecień 2019
Home » Aktualności » Dzisiaj obradować będzie Rada Miejska. Zapraszamy do udziału w tym posiedzeniu.

Dzisiaj obradować będzie Rada Miejska. Zapraszamy do udziału w tym posiedzeniu.

Zawiadamiamy naszych czytelników, że dzisiaj, tj. w czwartek 7 grudnia 2017 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Szczegółowy projekt porządku obrad przedstawiamy poniżej. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tym spotkaniu radnych.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołów Nr XXXIV/2017 z dnia 12.10.2017r. i XXXV/2017 z 09.11.2017r.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
  5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska,

6.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – etap II,

6.3. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kuźnia Raciborska,

6.4. Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,

6.5. zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.U.W.Śl nr 2017.2766),

6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej, na rzecz Kościoła In Plus w Kuźni Raciborskiej, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

6.7. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu raciborskiego (przebudowa chodnika na ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej),

6.8. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

6.9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

6.10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6.11. podatku od środków transportowych,

6.12. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

  1. Interpelacje, zapytania.
  2. Wnioski.
  3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  4. Zakończenie obrad.

Redakcja