piątek , 22 Marzec 2019
Home » Aktualności » Dzisiaj ( w czwartek ) odbędzie się sesja rady miejskiej. Zapraszamy do udziału.

Dzisiaj ( w czwartek ) odbędzie się sesja rady miejskiej. Zapraszamy do udziału.

Informujemy mieszkańców, że dzisiaj, tj. w czwartek 19 kwietnia 2018 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się   XLIII sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad. Zapraszamy do udziału w tej sesji.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołów Nr XL/2018 z dnia 06.03.2018r, Nr XLI/2018 z dnia 19.03.2018r i Nr XLII/2018 z dnia 20.03.2018r.
  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kuźnia Raciborska, w roku szkolnym 2016/2017.
  6. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1 wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska na rzecz Województwa Śląskiego,

7.2 zmiany Uchwały nr XXXII/270/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,

7.3  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska,

7.4 wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

7.5 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Kuźnia Raciborska, ul. Rudzka),

7.6 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Kuźnia Raciborska, Pl. Mickiewicza 1),

7.7 uchylenia uchwały nr XLI/361/2018 z dnia 19 marca 2018r. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup opału w 2018 r.,

7.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

7.9 zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

  1. Interpelacje, zapytania.
  2. Wnioski.
  3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących

11. Zakończenie obrad.

Redakcja