czwartek , 25 Kwiecień 2019
Home » Aktualności » Sprawy Gminy » Szukają dyrektora ZGKiM-u.

Szukają dyrektora ZGKiM-u.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Nazwa i adres jednostki: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 6. O szczegółach czytaj poniżej.

 1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe;

3) co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

4) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nieposzlakowana opinia;

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie zadań realizowanych przez zakłady komunalne;

2) znajomość przepisów prawa: ustawa o  gospodarce  komunalnej; ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa prawo budowlane, ustawa o pracownikach samorządowych;

3) umiejętność organizacji pracy, kierowaniem zespołem i współdziałaniem w zespole, samodzielność i kreatywność;

4) znajomość procesów remontowo – inwestycyjnych;

5) doświadczenie w realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie działalnością ZGKiM w Kuźni Raciborskiej oraz reprezentowanie zakładu na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek ZGKiM w Kuźni Raciborskiej;

3) tworzenie warunków do realizowania przez ZGKiM w Kuźni Raciborskiej jego zadań statutowych poprzez właściwe realizowanie zadań, gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie;

4) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników ZGKiM w Kuźni Raciborskiej;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 2. List motywacyjny;
 3. Życiorys zawodowy;
 4. Kwestionariusz osobowy;
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (dopuszczalne są kserokopie);
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie (własnoręcznie podpisane) z klauzulą:
 9. a) „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”,
 10. b) przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 11. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 6, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy, na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej, praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, wymiar czasu pracy – etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Praca biurowa w siedzibie Zakładu ale wymagająca również wyjazdów służbowych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dokumenty należy składać w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,  adres: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4; I piętro, pokój 4, bądź listownie na adres  Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: “Nabór na wolne stanowisko pracy – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej”. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, podczas którego zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032-419-14-17 wewn.115. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Inne informacje:

 1. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Redakcja