niedziela , 20 Styczeń 2019
Home » Aktualności » Poszukiwany dyrektor.

Poszukiwany dyrektor.

Starosta Raciborski ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Do konkursu mogą przystępować kandydaci spełniający wymagania określone poniżej.

Wymagania:

– określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,

– wykształcenie wyższe; preferowane ekonomia, prawo, zarządzanie w kulturze, zarządzanie

i marketing, turystyka,

– co najmniej 8 – letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 8 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,

– co najmniej 4 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym,

– znajomość tematyki z zakresu turystyki, przedsiębiorczości, promocji i kultury,

– przedstawienie autorskiej koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej jednostki wraz z wizją rozwoju zgodnie z zakresem działania określonym w statucie na najbliższe 5 lat.

Wśród wymagań dodatkowych znalazły się:

– znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu powiatowego, pracowników samorządowych i ochrony danych osobowych,  Kodeksu pracy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

– zdolności menadżerskie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, zarządzania projektami, dobrej organizacji pracy oraz umiejętność negocjacji,

– odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, otwartość, dyspozycyjność,

– wysoka kultura osobista,

– biegła znajomość jednego języka obcego, preferowany język angielski,

– doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu projektów z obszaru turystyki, przedsiębiorczości, promocji i kultury.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– kierowanie działalnością Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w szczególności organizowanie jej pracy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

– sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Agencji oraz zapewnienie realizacji zadań organizacyjnych, finansowo-księgowych, kadrowych należących do kompetencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego,

– administrowanie majątkiem Agencji, dbanie o jego należny stan, prawidłowe jego wykorzystywanie i właściwe zabezpieczenie.

Wymagane dokumenty:

– podanie podpisane własnoręcznie przez kandydata,

– kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej),

– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

– kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach,

– oświadczenia o posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej),

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

– projekt autorskiej koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej jednostki wraz z wizją rozwoju zgodnie z zakresem działania określonym w statucie na najbliższe 5 lat.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat,

– miejsce pracy – Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, przy ul. Zamkowej 2,

– pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy,

– termin rozpoczęcia pracy – 01.02.2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

Kandydaci na stanowisko dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu mogą składać dokumenty w następujący sposób:

– osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4,

– pocztą elektroniczną na adres: kadry@powiatraciborski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,

– pocztą na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.11.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatraciborski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Redakcja