wtorek , 17 Wrzesień 2019
Home » Aktualności » Ogłoszono konkurs na dyrektora MOKSiR-u w Kuźni Raciborskiej.

Ogłoszono konkurs na dyrektora MOKSiR-u w Kuźni Raciborskiej.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłosił otwarty konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Poniżej szczegółowy opis ogłoszenia o naborze.

  1. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, z siedzibą przy ul. Klasztornej 9, 47-420 Kuźnia Raciborska.
  2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

III. Dyrektora powołuje się na okres: trzech lat. Przewidywany okres zatrudnienia od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

  1. Wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na powyższe stanowisko:

1) wykształcenie wyższe, preferowane: zarządzanie instytucjami kultury, kulturoznawstwo, animacja kultury,

2) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata w instytucjach, w których prowadzona była działalność kulturalna,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),

6) posiadanie obywatelstwa polskiego,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8) nieposzlakowana opinia.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, w tym znajomość ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o bezpieczeństwie imprez masowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym,

2) posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE,

3) doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

4) doświadczenie w pracy z grupami artystycznymi i organizacjami pozarządowymi,

5) umiejętności organizacyjne, w tym doświadczenie w organizowaniu imprez masowych,

7) umiejętności kierowania zespołem oraz zdolności organizatorskie,

8) kreatywność,

9) dyspozycyjność,

10) znajomość obsługi komputera,

11) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

12) prawo jazdy kat. B.

  1. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1) organizowanie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,

2) kierowanie bieżącą działalnością instytucji na podstawie merytorycznego planu pracy

i reprezentowanie jej na zewnątrz,

3) tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych zapewniających realizację celów statutowych instytucji,

4) kierowanie gospodarką finansową instytucji i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym opracowanie planu finansowego instytucji oraz dysponowanie środkami określonymi w planie,

5) sprawowanie funkcji kierownika Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej wobec pracowników,

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, zespołami amatorskimi, artystycznymi i twórcami oraz mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska,

7) zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich efektywna eksploatacja dla potrzeb kultury, sportu i rekreacji.

VII. Oferty kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) – pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.),

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),

10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,

12) program działania Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, sporządzony na okres powołania Dyrektora.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, w Sekretariacie – I piętro, w godz. 7.30-17.00 w czwartki, 7.30-14.00 w piątki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 15:30. Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

  1. Inne niezbędne informacje:

1) osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4,

2) skład komisji konkursowej oraz termin posiedzenia komisji zostanie ustalony odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,

3) kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9, w dniach: wtorki i czwartki w godzinach 10.00 – 14.00,

4) złożone oferty zostaną rozpatrzone do dnia 22 lutego 2019 r.,

5) informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, w pokoju Nr 12, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej,

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska