niedziela , 24 Luty 2019
Home » Aktualności » Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Raciborski Powiatowy Urząd pracy informuje, że w związku z przyznaniem środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 47,6 tys. zł. będzie realizował nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników.

Pracodawca aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi spełnić wyłącznie wymagania priorytetów wydatkowania rezerwy, określonych przez Radę Rynku Pracy.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2018 r.:

a). wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

b). wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

PLANOWANY TERMIN NABORU: od 01.08.2018 r. do 03.08.2018 r.

UWAGA!

Pracodawca w jednym naborze składa maksymalnie jeden wniosek wraz z załącznikami. Prosimy o składanie aktualnej wersji wniosku dot. rezerwy KFS. Wnioski pracodawców, złożone poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na ich rozpatrzenie. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, które są kompletne oraz nie wymagają uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień.

ELEMENTY BRANE POD UWAGĘ PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW:

– zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

– zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

– koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

– posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

– w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

– plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

– możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu dokona oceny wniosków na podstawie Karty oceny wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków z KFS – stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

*** Wymagane dokumenty do pobrania TUTAJ. http://raciborz.praca.gov.pl/rynek-pracy/

Dodatkowo, raciborski PUP informuje o dalszym istnieniu możliwości finansowania szkoleń zawodowych. Szkolenia realizowane są w ramach BONU SZKOLENIOWEGO dla osób do 30 roku życia, którego przyznanie następuje na podstawie uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W ramach bonu szkoleniowego, którego wartość wynosi do 100% przeciętnego wynagrodzenia mogą być sfinansowane koszty:

– jednego lub kilku szkoleń – w formie wpłaty na koto instytucji szkoleniowej;

– niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

– przejazdu na szkolenie w wysokości do 200 złotych – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu;

– zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w wysokości do 1 500 złotych – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu;

TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ zawieranej pomiędzy urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową. O zawarcie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić (na okres, co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony) osoby bezrobotne, skierowane przez urząd na szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.

Wobec powyższego zachęcamy osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. urzędzie pracy oraz pracodawców do składania wniosków.

Przykładowe kierunki szkoleń:

– Prawo jazdy kat. D,

– Prawo jazdy kat. C,

– Prawo jazdy kat. C+E (naczepa),

– Kwalifikacja wstępna przyspieszona / szkolenie okresowe,

– Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego,

– Uprawnienia w grupie G1, G2, G3 eksploatacja/dozór,

– Kursy spawania,

– Uprawnienia na podesty ruchome samojezdne itp.,

– Kursy operatorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, I piętro, pok. 17.

Autor: PUP Racibórz

Redakcja