piątek , 26 Kwiecień 2019
Home » Aktualności » Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla których organem jest powiat raciborski na rok szkolny 2018/2019.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla których organem jest powiat raciborski na rok szkolny 2018/2019.

Trwa nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Do szkół ponadgimnazjalnych podległych powiatowi raciborskiemu przydzielono 921 uczniów ( Liceum Plastyczne nie brało udziału w elektronicznym naborze ). W systemie nie przydzielono 24 uczniów. Łączna liczba uczniów w klasach pierwszych wraz z Liceum Plastycznym ( bez uczniów drugorocznych, nieprzydzielonych w systemie) wyniosła 936.

Uruchomiono 30 oddziałów + 1 oddział Liceum Plastycznego, w tym:

Licea Ogólnokształcące – 10 oddziałów, 320 uczniów (34,2 %),

Liceum Plastyczne – 1 oddział, 15 uczniów (1,6 %),

Technika – 14 oddziałów, 430 uczniów (45,9 %),

Branżowe Szkoły I Stopnia – 6 oddziałów, 171 uczniów (18,3 %).

*** Przypominamy, iż w terminie od 6 lipca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Od 6 lipca br. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą wydawały skierowania do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

UWAGA!

Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

Redakcja