poniedziałek , 25 Marzec 2019
Home » Aktualności » Kolejna sesja rady miejskiej w najbliższy poniedziałek. Zapraszamy – odbędzie się dyskusja o podwyżce opłaty za śmieci.

Kolejna sesja rady miejskiej w najbliższy poniedziałek. Zapraszamy – odbędzie się dyskusja o podwyżce opłaty za śmieci.

Informujemy, że już jutro, tj.w poniedziałek 19 marca 2018 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Projekt porządku obrad przedstawiamy poniżej. Zapraszamy do udziału w tym posiedzeniu rady. W trakcie tej sesji odbędzie się dyskusja w sprawie podwyżki opłaty za śmieci. O dyskusję w tym temacie zawnioskowała grupa 5 radnych – Przedstawienie szczegółowych informacji i wyjaśnień w zakresie wyłaniania podmiotu do odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018 .

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIX/2018 z dnia 02.02.2018
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
 6. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – Etap I, uchwalonego uchwałą Nr XXX/279/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maja 2017r. (Dz. U. Woj. Śl. Poz.3139 z dnia 16 maja 2017 r.),

7.2. przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023,

7.3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2018 roku”,

7.4. udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup opału w 2018 r.,

7.5. podziału Gminy Kuźnia Raciborska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,

7.6. podziału Gminy Kuźnia Raciborska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

7.7. ustalenia terminu naboru wniosków na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, oraz określenia ilości modernizacji,

7.8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

7.9. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

7.10. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

 1. Przedstawienie szczegółowych informacji i wyjaśnień w zakresie wyłaniania podmiotu do odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018 .
 2. Interpelacje, zapytania.
 3. Wnioski.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących
 5. Zakończenie obrad.

Redakcja