wtorek , 17 Wrzesień 2019
Home » Aktualności » Kolejna sesja rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej już dzisiaj. Przedstawiony zostanie Raport o stanie gminy.

Kolejna sesja rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej już dzisiaj. Przedstawiony zostanie Raport o stanie gminy.

Już dzisiaj, tj. w czwartek 30 maja br. odbędzie się kolejna sesja rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Porządek obrad przewiduje Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kuźnia Raciborska za 2018 rok. Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, rozpatrzenie raportu obejmuje: przedstawienie raportu, debatę oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Projekt Porządku Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr VII/2019.
 4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
 5. Przedłożenie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego za 2018 rok.
 6. Przedłożenie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2018 rok.
 7. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kuźnia Raciborska za 2018 rok:
 9. Przedstawienie Raportu
 10. debata nad przedstawionym Raportem,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska za 2018 rok.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 13. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu,
 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
 15. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 16. Dyskusja,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kuźnia Raciborska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska za 2018 rok
 19. Podjęcie uchwał w sprawie:
 20. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
 21. zmian w budżecie gminy
 22. zmiany uchwały Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
 23. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
 24. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
 25. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w zakresie spraw bieżących.
 26. Zakończenie obrad.

Redakcja