czwartek , 19 Lipiec 2018
Home » Aktualności » Jak przeżyć kolejny sezon grzewczy po zmianie przepisów antySMOGowych?

Jak przeżyć kolejny sezon grzewczy po zmianie przepisów antySMOGowych?

Przepisy antySMOGowe tworzą w naszym kraju nową rzeczywistość. Lada dzień staniemy z nimi oko w oko. A już dziś Ministerstwo Środowiska w oficjalnej odpowiedzi na interpelację poselską porusza kwestie, które interesują tysiące mieszkańców województwa śląskiego, w tym naszego powiatu raciborskiego. Przypominamy, że sejmowa uchwała antysmogowa wchodzi w życie 1 września br. czyli za kilkanaście dni! Aktualne staje się wiele pytań. Czym można palić w przydomowej kotłowni? Co z zapasami flotów i mułów oraz kto będzie kontrolował domowe kotłownie? Co ze starymi piecami CO które do tej pory eksploatujemy? Kiedy i na jakie kotły wymienić te stare? Czy i od kogo możemy otrzymać dofinansowanie do zakupu nowych urządzeń grzewczych? Jednym słowem – jak przeżyć kolejną zimę i następne po zmianie przepisów w tym zakresie?

*** Co zrobić z paliwami, których użycia zabraniają uchwały antySMOGowe?

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 (zwana dalej uchwałą antysmogową dla Śląska), wprowadza od dnia 1 września 2017 r. w instalacjach, w których następuje spalanie paliw stałych, zakaz stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, jak również paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. W związku z powyższym ww. paliwa można stosować w instalacjach o mocy do 1 MW wyłącznie do końca sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) (zwana dalej ustawą „Poś”) sejmik województwa może, w drodze uchwały określić rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane na danym obszarze. W związku z tym, uchwały antysmogowe nie mogą dotyczyć sprzedaży paliw, a jedynie dopuszczenia do ich stosowania. Dlatego też zarówno Sejmik Województwa Śląskiego, jak i Sejmik Województwa Małopolskiego nie może wprowadzić ograniczeń w handlu węglem lub drewnem oraz kontroli składów opałowych. Odpowiedzialność za stosowanie opału, który nie spełnia wymogów uchwały, ponosi użytkownik. Jednocześnie kupujący może zażądać certyfikatu jakości zakupionego paliwa.

Dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych typu węgiel brunatny, muły czy flotokoncentraty przez elektrownie i elektrociepłownie. Jednocześnie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mając na uwadze zaistniałe problemy z zapasami paliwa, w które wiele gospodarstw domowych zaopatrzyło się już na kolejny sezon grzewczy przed przyjęciem uchwały antysmogowej i nie zdoła ich spalić do końca sierpnia 2017 r., wystąpił do wybranych podmiotów gospodarczych, w tym do elektrowni znajdujących się na terenie województwa, z wnioskiem o rozważenie możliwości przyjmowania niewykorzystanych paliw, od osób fizycznych i prawnych, eksploatujących instalacje grzewcze o mocy do 1 MW.

W przypadku pozytywnego ustosunkowania się ww. podmiotów do propozycji, informacja taka zostanie przekazana odpowiednim urzędom gmin, które będą mogły informować zainteresowanych mieszkańców. Z informacji medialnych wynika, że Elektrownia Łaziska planuje zagospodarowanie mułu węglowego. Prowadzone są prace badawcze nad możliwością jego zgazowania. Jeśli rozwiązanie to okaże się opłacalne, pozwoli ono na wykorzystanie gazu procesowego jako paliwa wspomagającego w istniejących blokach energetycznych.

*** Kto będzie egzekwował zakazy?

Na podstawie obowiązującego prawodawstwa krajowego, organami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są w szczególności:

– straże gminne,

– Policja,

– inspektorzy nadzoru budowlanego,

– wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.

Ponadto marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta, sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Organy te mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we wrześniu 2017 r. planuje zorganizować 3-dniowe warsztaty dla wszystkich gmin województwa śląskiego oraz wszystkich straży gminnych i miejskich w zakresie wdrażania uchwały antysmogowej, w tym w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia kontroli.

źródło: pismo Ministerstwa Środowiska wyjaśnia

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i13623-o1.pdf

O kolejnych zasadniczych kwestiach w tej sprawie będziemy na bieżąco informować naszych czytelników.

Redakcja