wtorek , 13 Sierpień 2019
Home » Aktualności » Informacje i wskazówki dyrekcji szkoły podstawowej w Rudach na wypadek strajku.

Informacje i wskazówki dyrekcji szkoły podstawowej w Rudach na wypadek strajku.

Strajk w szkołach staje się wielce prawdopodobny. W związku z powyższym dyrektor rudzkiej szkoły podstawowej przedstawia najważniejsze informacje dla uczniów i ich rodziców na wypadek zaistnienia strajku. zachęcamy wszystkich do lektury tego materiału.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam Państwu informacje na temat akcji strajkowej. Niestety, ale nic nie wskazuje na to, by pomiędzy rządem a związkami zawodowymi doszło do porozumienia. Nasza szkoła przyłącza się do strajku i w związku z tym następuje zmiana stałego planu na zajęcia alternatywne. Dla łatwiejszego odbioru najważniejsze informacje dla rodziców poniżej w punktach:

1. Strajk zaczyna się w poniedziałek 8 kwietnia. O czasie trwania strajku w naszej szkole będą Państwo informowani na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową.

2. Zajęcia  dla uczniów będą się zaczynały wg normalnego planu o godzinie 8.00. Młodsze klasy (od I do IV) rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.50.

3. W dniach strajku w szkole nie będzie dodatkowych zajęć w postaci kółek, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, innych. Wszystkie klasy będą kończyć zajęcia o godz. 13.35.

4. Świetlica szkolna będzie czynna wg normalnego planu od 6.45 do 8.50 oraz po zakończeniu lekcji od godz. 13.40 do 16.45.

5. Stołówka szkolna będzie funkcjonować normalnie. Uczniowie zapisani na obiady otrzymają pełny, dwudaniowy obiad.

6. Autobus szkolny rano będzie dowoził uczniów zgodnie z planem. Pierwszy odwóz będzie również wg planu. Drugi odwóz zostanie przyśpieszony.

7. W ramach dodatkowych alternatywnych zajęć dla uczniów w poniedziałek w szkole odbędzie się spektakl “Muzykanci z Bremy” dla uczniów klas młodszych (I-IV) oraz “Pan Twardowski” dla klas starszych.

8. Również w poniedziałek klasy III gimnazjum będą miały zorganizowane zajęcia z doradztwa zawodowego przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.

9. We wtorek takie same zajęcia będą miały ósme klasy gimnazjum.

10. Klasy ósme oraz trzecie gimnazjum będą miały w poniedziałek i wtorek zorganizowane zajęcia związane z przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

Adrian Plura

dyrektor szkoły

INFORMACJA MEN NA TEMAT  STRAJKU W SZKOLE

1. Do obowiązków dyrektora szkoły należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole i nie zwalania go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku.  

2. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w szkole oraz jej zamknięcia.

3. W sytuacji strajku dyrektor w szkole ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców. Zapewnienie opieki odbywa się zgodnie z planem pracy szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta. 

4. Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę zajęć w tym czasie.

5. Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysłać dziecko do szkoły i nie może się spotkać z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do szkoły. 

6. Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły, rodzic nie otrzyma wystarczających informacji, a szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty.

Redakcja