niedziela , 24 Luty 2019
Home » Aktualności » Gminny BIP po nowemu.

Gminny BIP po nowemu.

infoUrząd Miejski w Kuźni Raciborskiej poinformował o nowej odsłonie Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny adres nowego Biuletynu Informacji publiczne brzmi:

https://kuznia-raciborska.finn.pl   Za kilka dni udostępniony zostanie odnośnik do wersji archiwalnej. Czym jest BIP – poczytaj poniżej.

*** Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68), zastępujące rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526).

Do stworzenia strony podmiotowej BIP zobowiązane zostały m.in.:

– organy władzy publicznej,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

– związki zawodowe i ich organizacje,

– partie polityczne oraz wiele innych instytucji państwowych lub podmiotów wykonujących zadania publiczne.

Ustawa wprowadza obowiązek publikowania ustawowo określonego rodzaju informacji. Ich zakres stopniowo się rozszerzał wraz z wejściem w życia kolejnych artykułów ustawy. Od 1 lipca 2003 roku na stronach internetowych BIP powinny się m.in. znaleźć takie informacje o danym podmiocie jak:

– status prawny lub forma prawna,

– organizacja,

– przedmiot działania i kompetencje,

– organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,

– majątek, którym dysponuje,

– tryb działania,

– sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

– informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Redakcja