środa , 26 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » Dzisiaj obradować będzie Rada Miejska.

Dzisiaj obradować będzie Rada Miejska.

Informujemy mieszkańców, że w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Projekt porządku obrad – w załączeniu.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIII/2018 z dnia 19.04.2018r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kuźnia Raciborska, w roku szkolnym 2016/2017 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2017 rok.
 8. Przedłożenie sprawozdań finansowych za 2017 rok (bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, bilans z wykonania budżetu jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat – wariant porównawczy).
 9. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska,

10.2. ustalenia dodatkowego terminu naboru wniosków na listę rezerwową na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach PONE dla Gminy Kuźnia Raciborska,

10.3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10.4. ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

10.5. powierzenia Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych,

10.6. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych,

10.7. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

10.8. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018,

10.9. zniesienia statusu pomnika przyrody,

10.10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

10.11. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wnioski.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących
 4. Zakończenie obrad.

Redakcja