środa , 26 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » Będziemy budować kanalizację w Rudach w przysiółkach Brantolka i Przerycie.

Będziemy budować kanalizację w Rudach w przysiółkach Brantolka i Przerycie.

Informujemy, że nastąpiło podpisanie umowy na projekt pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie”. 15 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisano umowę o dofinasowanie w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektu pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie”.

Umowę podpisali przedstawiciele Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, która to spółka jest beneficjentem otrzymanej dotacji i jednocześnie przyszłym realizatorem projektu.

Planowana do realizacji z początkiem 2018 r. inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmie swoim zakresem całość przysiółków Brantolka i Przerycie w Rudach.

Zakończenie i przystąpienie do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej planowane jest na lipiec 2019 r.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę bliską 4.000.000,00 PLN przy dofinansowaniu w kwocie 1.999.998,00PLN

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowane około 6 km kolektorów kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Rudach przy ul. Zielonej.

Inwestycja ta pozwoli po realizacji przyłączyć 167 posesji zamieszkałych przez blisko 700 mieszkańców tego rejonu.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Redakcja