wtorek , 19 Luty 2019
Home » Aktualności » Dzisiaj ( 28 czerwca br. ) odbędzie się kolejna sesja rady miejskiej.

Dzisiaj ( 28 czerwca br. ) odbędzie się kolejna sesja rady miejskiej.

Zapraszamy na  XLV sesję Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbędzie się  już dzisiaj ( w dniu 28 czerwca 2018 roku ) o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4. Projekt porządku obrad przedstawiamy poniżej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIV/2018 z dnia 24.05.2018 r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
  • przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  • przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kuźnia Raciborska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
  • zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  • zmiany uchwały nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Kuźnia Raciborska, ul. Rudzka),
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Kuźnia Raciborska, ul. Arki Bożka),
  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
  • uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,
  • ustalenia na terenie Gminy Kuźnia Raciborska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kuźnia Raciborska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • zasad powoływania i działania Komitetu do spraw rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska.
 9. Interpelacje, zapytania.
 10. Wnioski.
 11. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 12. Zakończenie obrad.

Redakcja